LISTA TEMATÓW DO USTNEGO EGZAMINU MATURALNEGO

Z JĘZYKA POLSKIEGO W SESJI WIOSENNEJ 2013/2014

opracował zespół nauczycieli języka polskiego

w Katolickim Liceum Ogólnokształcącym im. Św. Maksymiliana Marii Kolbego

w Szczecinie.


I. LITERATURA 1. Przedstaw literacki obraz Szczecina, odwołując się do analizy wybranych utworów .

 2. Kreacja jednostek wykluczonych ze świata- obcego, szaleńca i więźnia. Omów zagadnienie, przywołując wybrane przykłady literackie.

 3. Kara jako konsekwencja zbrodni. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 4. Milczenie postaci jako motyw literacki. Przedstaw problem , odwołując się do wybranych tekstów.

 5. Przedstaw funkcjonowanie motywu sportu i sportowca w literaturze.

 6. Upadek komunizmu jako temat literacki. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów .

 7. Określ rolę rekwizytu w literaturze fantastycznej, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 8. Etos rycerski i sposób jego przedstawienia w literaturze. Omów na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów.

 9. Omów funkcjonowanie motywu labiryntu w literaturze, odwołując się do wybranych przykładów.

 10. Określ rolę nawiązań do historii w twórczości A. Sapkowskiego.

 11. Określ funkcje fantastyki, odwołując się do analizy wybranych tekstów literatury polskiej i obcej.

 12. Eseizacja współczesnej prozy, omów zjawisko na wybranych przykładach.

 13. Obraz kresów w literaturze powojennej. Przedstaw jego ujęcie i funkcje na wybranych przykładach.

 14. Przedstaw staropolskie wzorce osobowe jako przykłady literatury parenetycznej.

 15. Koncept w literaturze epok dawnych – kategoria estetyczna, zasada tworzenia, poetycki sposób poznania. Omów na podstawie wybranych przykładów.

 16. Obywatel a państwo. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich z różnych epok.

 17. Literatura jako opis obyczajów. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów z różnych epok.

 18. Przedstaw funkcjonowanie motywu rodziny literaturze XIX, XX i XXI wieku.

 19. Gatunek literacki i jego poetyka. Omów na przykładach wybranych utworów z różnych epok. 1. Przedstaw rodziny tradycyjne i nowoczesne, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 2. Przedstaw zagadnienie psychologii rodziny w świetle literatury XIX i XX wieku.

 3. Aluzja literacka jako przykład dialogu różnych tekstów. W prezentacji odwołaj się do wybranych utworów.

 4. Natura i cywilizacja jako dwie możliwości bytowania człowieka. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 5. Krajobraz jako motyw literacki. Przedstaw jego funkcjonowanie w twórczości pisarzy różnych epok.

 6. Kobieta w podróży. Relacje XIX- i XX-wieczne. Omów, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 7. Romantyczne pojmowanie świata. Zanalizuj temat, odwołując się utworów z różnych epok.

 8. Romantyk – człowiek, który pyta. Przestrzeń tajemnicy w liryce polskiego romantyzmu. Omów na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów.

 9. Rozważ problem winy i kary obecny w literaturze różnych epok. Analiza wybranych dzieł.

 10. Dramat człowieka uwikłanego w historię. Zanalizuj temat, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 11. Władza jako temat literacki. Zanalizuj temat w kontekście wybranych utworów z różnych epok.

 12. Obraz inteligencji w literaturze polskiej. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów z różnych epok.

 13. Omów artystyczne testamenty poetyckie. Odwołaj się do wybranych przykładów z różnych epok.

 14. Przedstaw motyw domu i bezdomności, opisywany w wybranych utworach literatury XIX i XX wieku.

 15. Pozytywizm i nowoczesność. Omów na podstawie analizy i interpretacji wybranych tekstów literackich.

 16. Polskie mity narodowe. Zaprezentuj wybrany na przykładach utworów z różnych epok.

 17. Sarmatyzm w literaturze. Zaprezentuj, porównaj i oceń obraz sarmaty w wybranych utworach z różnych epok.

 18. Echa motywów i idei starotestamentowych w literaturze oraz kulturze staropolskiej (do połowy XVIII w.). Przedstaw na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów.

 19. Człowiek wobec Boga. Zaprezentuj różne ujęcia tego tematu w wybranych dziełach literackich.

 20. Omów na wybranych przykładach sposoby funkcjonowania rodziny w dziełach Williama Szekspira.

 21. Literackie formy uprawiania filozofii. Omów różne sposoby prezentowania wiedzy filozoficznej w literaturze pięknej. Odwołaj się do wybranych utworów z przynajmniej dwóch epok.

 22. Wpływ filozofii oświeceniowej na twórczość pisarzy tego okresu. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.

 23. Przedstaw kreację anioła w literaturze fantastycznej.

 24. Filozofia podstawą do zrozumienia twórczości danej epoki. Omów na podstawie utworów z wybranej epoki.

 25. Koncepcja szczęścia w literaturze i filozofii. Rozwiń temat na przykładzie wybranych dzieł.

 26. Poglądy filozoficzne bohatera. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych przykładów literackich.

 27. Negatywny bohater, czarny charakter. Na podstawie dzieł literackich z wybranych epok określ sposób i cel ich kreowania.

 28. Autor jako bohater. Omów zagadnienie autokreacji w wybranych dziennikach i pamiętnikach XX wieku.

 29. Różne sposoby kreowania bohatera w powieści XIX w. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 30. Bohater historyczny a jego portret literacki. Porównaj dwa ujęcia tej samej postaci w wybranych tekstach historiograficznych i literackich.

 31. Nie tylko posągi istnieją. Na podstawie dzieł literackich z wybranych epok zaprezentuj postawę antybohatera.

 32. Bohater tragiczny w literaturze. Omów kreację postaci na wybranych przykładach.

 33. Koncepcja człowieka w klasycznej tragedii greckiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 34. Różne kreacje bohaterów, dla których honor był wartością najwyższą. Omów temat na wybranych przykładach literackich różnych epok.

 35. Przedstaw różne sposoby kreacji bohaterów w wybranych utworach F. Dostojewskiego.

 36. Poświęcenie jednostki dla ogółu. Przedstaw różne jego ujęcia, analizując wybrane utwory literackie.

 37. Lekarz jako bohater utworów literackich. Omów temat na wybranych przykładach literackich różnych epok.

 38. Polacy w satyrze i karykaturze literackiej. Przedstaw sposoby i funkcje kreowania portretów Polaków.

 39. Postawy patriotyczne w polskiej literaturze. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.

 40. Przedstaw ewolucję wybranych postaci fantastycznych na przestrzeni epok. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.

 41. Przedstaw, odwołując się do wybranych utworów literackich, relacje pomiędzy ludźmi a postaciami świata fantastycznego.

 42. Romantyk – modernista – człowiek schyłku XX wieku wobec Boga. Omów i porównaj wybrane postawy bohaterów literackich.

 43. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich różne kreacje zakochanego mężczyzny.

 44. Kobiety ich życia. Omów literackie obrazy bohaterek – adresatek miłości na podstawie wybranych tekstów literackich.

 45. Indywidualista w konfrontacji ze społeczeństwem. Omów na podstawie wybranych tekstów literackich.

 46. Obcy wśród swoich. Odwołując się do wybranych tekstów, rozważ problem alienacji bohatera w świecie, w którym przyszło mu żyć.

 47. Kodeks postępowania starożytnych bohaterów a współczesne wzorce moralne. Omów różnice i podobieństwa, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 48. Postawa dekadencka w utworach literackich wybranych autorów. Omów na wybranych przykładach.

 49. Literackie kreacje ludzi szczęśliwych. Przedstaw na wybranych przykładach źródła radości w życiu człowieka.

 50. Rozważ rolę opisów przyrody w przedstawianiu stanów emocjonalnych wybranych bohaterów literackich.

 51. Przestrzeń otaczająca bohatera literackiego jako dodatkowy sposób jego charakterystyki. Omów to zjawisko na dowolnie wybranych przykładach.

 52. Przedstaw sposoby kreowania czasu i przestrzeni w wybranych powieściach dwudziestolecia międzywojennego.

 53. Przedstaw, odwołując się do utworów literackich, różne sposoby kreowania osobowości bohatera literackiego.

 54. Heroizacja i deheroizacja jako sposób prezentacji bohatera w wybranych tekstach literackich.

 55. Buntownicy metafizyczni. Przedstaw różne aspekty sprzeciwu wobec Boga w literaturze. Odwołaj się do wybranych utworów.

 56. Literackie realizacje postawy buntu. Rozważ problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 57. Obraz kobiety w literaturze pozytywistycznej. Omów na wybranych przykładach.

 58. Odwołując się do wybranych przykładów literatury XIX i XX wieku, przedstaw problem emancypacji kobiet.

 59. Miłość romantyczna w literaturze kobiecej XX i XXI wieku. Przedstaw na wybranych przykładach współczesnych twórców.

 60. Kobiety jako muzy twórczości artystów. Zaprezentuj temat, odwołując się do wybranych utworów dwóch pisarzy różnych epok.

 61. Literackie portrety par małżeńskich. Przedstaw problem, odwołując się do znanych tekstów kultury.

 62. Przedstaw kreacje wielkich detektywów na wybranych przykładach w literaturze XIX i XX wieku.

 63. Literackie portrety ludzi zlagrowanych. Przedstaw je na podstawie wybranych utworów literatury obozowej.

 64. Odwołując się do różnych tekstów literackich, przedstaw problem koncepcji człowieka w twórczości wybranego poety XX w.

 65. Romantyczne i pozytywistyczne kryteria oceny wartości człowieka. Scharakteryzuj je, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 66. Narrator — obserwator i uczestnik wydarzeń. Porównaj różne typy relacji między osobą mówiącą a światem przedstawionym, przywołując wybrane utwory epickie.

 67. Natura jako element świata przedstawionego. Omów różne ujęcia tematu i funkcje, jakie pełni natura w utworach literackich.

 68. Odwołując się do wybranych tekstów, omów funkcje dedykacji w dziele literackim.

 69. Biografia kluczem do interpretacji utworów pisarza. Przedstaw ten problem na przykładzie twórczości wybranego autora.

 70. Poeta o sobie i swojej twórczości. Omów zagadnienie, wykorzystując przykłady literackie z różnych epok.

 71. Pisarze dwudziestolecia międzywojennego wobec faktu odzyskania niepodległości. Przedstaw różnorodność postaw, odwołując się do wybranych dzieł literackich.

 72. Przeszłość w oczach pisarzy. Omów problem stosunku twórców literatury do historii. Odwołaj się do wybranych utworów literackich.

 73. Twórcy emigracyjni – ojczyźnie. Przedstaw ich dążenia i aspiracje, wykorzystując wybrane teksty literatury romantyzmu i współczesnej.

 74. Trudne doświadczenie utraty ziemi ojczystej. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych tekstów literackich.

 75. Odwołując się do wybranych przykładów literackich, przedstaw, w jaki sposób pisarze różnych epok reagowali na bieżące wydarzenia polityczne.

 76. Sposoby ukazania powstań narodowych w literaturze XIX wieku. Omów temat na wybranych przykładach.

 77. Spojrzenie kata i ofiary na problem holokaustu. Rozważ temat na wybranych przykładach z literatury polskiej i obcej.

 78. Historia jako materiał literacki. Zanalizuj zawiązki między historią a literaturą, przywołując wybrane utwory literackie i wypowiedzi historiograficzne.

 79. Poezja współczesna obrazem współczesnego świata – omów na wybranych przykładach.

 80. Przedstaw różne ujęcia wizji katastroficznych w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do konkretnych utworów.

 81. Wielcy wodzowie i sposoby ich przedstawiania w literaturze. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych utworów literackich.

 82. Odwołując się do wybranych tekstów literackich i biografii autorów, omów fenomen „twórców przeklętych”.

 83. Przedstaw związek między problemami życia społecznego a literaturą wybranej epoki.

 84. Rozwarstwienie społeczeństwa XIX wieku. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

 85. Obraz społeczeństwa polskiego. Omów na podstawie wybranych utworów jednego pisarza.

 86. Przemiany społeczne i ich wpływ na losy jednostki. Omów zagadnienie na podstawie wybranych utworów literackich.

 87. Satyryczny obraz społeczeństwa polskiego. Przedstaw temat, odwołując się do dowolnie wybranych przykładów literackich.

 88. Wady społeczeństwa polskiego w twórczości Ignacego Krasickiego. Omów na podstawie wybranych utworów.

 89. Przedstaw wizję rzeczywistości i społeczeństwa w wybranych utworach Witolda Gombrowicza.

 90. Odbicie i karykatura rzeczywistości w literaturze fantasy. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów (np. w twórczości A. Sapkowskiego i T. Pratchetta).

 91. Obraz rzeczywistości socjalistycznej w literaturze. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 92. Świat widziany oczami Ryszarda Kapuścińskiego. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 93. Przedstaw, wykorzystując wybrane utwory literackie, różne sposoby deformacji świata.

 94. Omów na podstawie wybranych utworów literatury fantasy strukturę świata fantastycznego.

 95. Udowodnij na wybranych tekstach literackich, że tworzenie alternatywnego świata jest zadaniem literatury fantasy.

 96. Odwołując się do wybranych tekstów, przedstaw wpływ kultury antycznej na twórczość poetów współczesnych.

 97. Inspiracje mitologiczne w literaturze wybranych epok. Omów temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 98. Mitologia jako źródło inspiracji w twórczości Tolkiena. Omów temat, odwołując się do wybranych przykładów.

 99. Odwołując się do utworów wybranego pisarza współczesnego, omów funkcje motywów mitologicznych i legendarnych w tych tekstach.

 100. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, przedstaw ewolucję komedii w antyku, od komedii staroattyckiej po rzymską.

 101. Tyrteizm i jego kontynuacja w literaturze epok późniejszych. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 102. Porównaj na podstawie wybranych utworów literackich herosów dawniej i dziś.

 103. Przedstaw klasycyzm jako jeden z nurtów naszej kultury. Rozwiń temat w oparciu o wybrane przykłady literackie.

 104. Stosunek do tradycji sarmackich w literaturze i kulturze XIX i XX wieku. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 105. Rola tradycji chrześcijańskiej i starożytnej w kształtowaniu światopoglądu renesansowego twórcy. Omów na wybranych przykładach.

 106. Różne sposoby funkcjonowania tradycji średniowiecznej w literaturze polskiej. Omów na wybranych przykładach.

 107. Świat jest teatrem, aktorami ludzie, którzy kolejno wchodzą i znikają (W. Szekspir) – przedstaw topos theatrum mundi w literaturze renesansowej i wybranych utworach innych epok.

 108. Szekspir i motywy szekspirowskie w twórczości różnych epok. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 109. Literatura oświecenia w walce o nowego człowieka i ratowanie kraju. Omów na wybranych przykładach.

 110. Różne spojrzenia na obyczaje szlacheckie w twórczości wybranych poetów i pisarzy. Przedstaw je, wykorzystując wybrane utwory.

 111. Polemika z mitami romantycznymi w literaturze II połowy XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 112. Ewolucja postawy patriotycznej w epoce romantyzmu. Przedstaw zagadnienie, odwołując się do wybranych dzieł literatury tego okresu.

 113. Wpływ kultur wschodnich na dzieła literackie wybranej epoki. Omów temat, odwołując się do wybranych utworów.

 114. Doświadczenie „końca wieku" jako temat liryki XIX i XX wieku. Przedstaw i skomentuj, odwołując się do wybranych tekstów.

 115. Litwa w wybranych utworach literatury polskiej. Porównaj jej obraz w wybranych dziełach XIX i XX wieku.

 116. Kreacja Napoleona w literaturze polskiej. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich różnych epok.

 117. Rosja w oczach polskich pisarzy – porównanie sposobów mówienia o państwie i społeczeństwie na podstawie dzieł dwóch wybranych autorów.

 118. Obraz przemian politycznych w Rosji Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów literackich R. Kapuścińskiego.

 119. Omów zagadnienie różnic kulturowych, odwołując się do wybranych tekstów reportażowych.


II. ZWIĄZKI LITERATUTY Z INNYMI DZIEDZINAMI SZTUKI

 1. Analizując wybrane utwory literackie i muzyczne omów funkcjonowanie motywu marzenia na przełomie XX i XXI wieku.

 2. Literacka i filmowa wizja PRL-u. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 3. Przedstaw obraz Powstania Warszawskiego, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 4. Wizerunek pokolenia Kolumbów utrwalony w literaturze oraz wybranym filmie tzw. ,,szkoły polskiej”. Przedstaw i skomentuj podobieństwa i różnice.

 5. Toposy biblijne w literaturze i sztuce. Analizując wybrane dzieła literackie i plastyczne, omów antyczną i ideową funkcję określonego motywu.

 6. Analizując wybrane dzieła, omów funkcjonowanie motywu walki dobra ze złe w literaturze współczesnej i muzyce poważnej XX wieku.

 7. Sacrum w literaturze i sztuce. Omów na podstawie analizy wybranych dzieł.

 8. Postać Jana Pawła II – jego życie, nauka i dzieło – jako inspiracja artystyczna. Omów na podstawie analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury.

 9. Przedstaw funkcjonowanie motywu sportu i współzawodnictwa, odwołując się do wybranych dzieł literackich i filmowych.

 10. Sztuka jako wypowiedź filozoficzna. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych dokonań artystycznych z różnych epok.

 11. Adaptacje filmowe dzieł Williama Szekspira w kinie współczesnym. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych przykładów.

 12. Teatr Telewizji” jako forma teatralna. Omów zagadnienie analizując wybrane przedstawienia.

 13. Symbolika przedmiotu. Omów zagadnienie, analizując wybrane przykłady zaczerpnięte z literatury oraz sztuk plastycznych.

 14. Na podstawie analizy wybranych przykładów z literatury i innych dziedzin sztuki przedstaw różne sposoby pojmowania piękna.

 15. Natura jako temat artystycznej inspiracji i refleksji. Przedstaw, analizując wybrane przykłady z literatury i malarstwa.

 16. Pejzaż impresjonistyczny w poezji i malarstwie Młodej Polski. Omów, analizując wybrane przykłady.

 17. Motyw tańca i jego funkcja. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych tekstów kultury.

 18. Sztuka dla sztuki” a sztuka użytkowa. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych dokonań artystycznych z przełomu XIX i XX wieku.

 19. Od dosłowności po autonomiczną kreację. Analizując wybrane dzieła literackie i filmowe, omów różne style i sposoby filmowych adaptacji literatury.

 20. Dokument literacki i filmowy. Omów, analizując wybrane przykłady.

 21. Portret rodzinny jako motyw artystyczny. Porównaj na wybranych przykładach różne jego ujęcia w literaturze i filmie.

 22. Totalitaryzm w literaturze, filmie i malarstwie. Przeanalizuj sposoby jego przedstawienia w wybranych tekstach kultury.

 23. Człowiek wobec odwiecznej opozycji: natura a kultura. Zaprezentuj temat, omawiając postawy wybranych bohaterów literackich i filmowych.

 24. Zanalizuj, odwołując się do wybranych przykładów literatury i sztuk pięknych, cele i sposoby artystycznej prowokacji, obecnej w sztuce XX wieku.

 25. Awangarda i awangardowość w sztuce XX wieku. Zaprezentuj wybrane propozycje artystyczne na podstawie literatury, plastyki i filmu.

 26. Dialog literatury i muzyki. Omów wzajemne inspiracje, odwołując się do analizy wybranych przykładów.

 27. Dialog literatury z fotografią: przywołania, aluzje, użycia. Omów wzajemne inspiracje, odwołując się do analizy wybranych przykładów.

 28. Obrzęd i rytuał jako artystyczna inspiracja. Omów, analizując wybrane teksty kultury.

 29. Sen jako temat artystyczny. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych dzieł z różnych dziedzin sztuki.

 30. Rola karykatury w literaturze i sztuce. Omów na podstawie analizy wybranych tekstów kultury.

 31. Funkcje groteski w literaturze i sztuce. Omów na podstawie analizy wybranych dzieł.

 32. Na podstawie analizy wybranych tekstów kultury przedstaw różne sposoby pojmowania miłości.

 33. Formuły piękna w literaturze i sztuce. Przedstaw i oceń różne kanony estetyczne.

 34. Brzydota jako kategoria estetyczna. Omów na podstawie analizy wybranych tekstów kultury.

 35. Kultura masowa w literaturze i sztuce. Przedstaw na podstawie analizy wybranych tekstów kultury.

 36. Komiks jako tekst kultury. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów różnorodnych form tego gatunku.

 37. Poezja konkretna (wizualna) jako szczególny sposób połączenia słowa i obrazu. Przedstaw na podstawie analizy wybranych utworów.

 38. Duchy i zjawy w literaturze i sztuce. Omów sposoby kreacji i funkcję na podstawie analizy wybranych dzieł.

 39. Góry jako motyw w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych tekstów kultury.

 40. Pojedynek jako motyw artystyczny. Przedstaw na podstawie analizy wybranych dzieł literackich i filmowych.

 41. Gry video jako forma adaptacji utworów literackich. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 42. Spotkanie z obcą cywilizacją jako temat i motyw literatury fantastyczno – naukowej. Omów na przykładach analizy i interpretacji wybranych tekstów kultury.

 43. Strategie naśladowania dramatu antycznego we współczesnym teatrze i dramacie (motywy, przestrzeń, chór, muzyka). Przedstaw na podstawie analizy i interpretacji wybranych utworów.

 44. Teatr, cyrk, kabaret – mieszanie gatunków w teatrze współczesnym. Omów, analizując wybrane widowiska teatralne.

 45. Media i teatr. Na przykładzie wybranych współczesnych spektakli omów sposoby oraz cele posłużenia się technikami medialnymi w widowisku teatralnym.

 46. Omów kreację małej ojczyzny, analizując wybrane teksty kultury.

 47. Kultura polska wobec komunizmu. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych dzieł z różnych dziedzin sztuki.

 48. Postmodernizm jako styl w sztuce. Omów zagadnienie na podstawie analizy i interpretacji wybranych dzieł z literatury oraz wybranych dziedzin sztuki.

 49. Sposoby kreowania obrazu natury w poezji i w malarstwie doby oświecenia oraz romantyzmu. Omów na wybranych przykładach.

 50. Motywy katastroficzne w kulturze XIX i XX wieku. Omów problem, analizując wybrane dzieła literackie i filmowe.

 51. Dosłowne i metaforyczne funkcjonowanie motywu jesieni w wybranych tekstach kultury.

 52. Ekspresjonizm w literaturze i malarstwie. Przedstaw, odwołując się do wybranych przykładów, środki artystyczne charakterystyczne dla tej konwencji oraz ich rolę.

 53. Twórczość S. Wyspiańskiego inspiracją dla poszukiwań artystycznych w teatrze polskim XX wieku. Omów sposoby nawiązywania i efekty twórcze wybranych reżyserów.

 54. Surrealizm w literaturze, malarstwie i filmie. Porównaj środki artystycznego wyrazu w wybranych przykładach.

 55. Impresjonizm w malarstwie i wybranych utworach literackich okresu Młodej Polski. Omów na wybranych przykładach.

 56. Strój bohaterów literackich i malarskich jako źródło informacji o jednostkach, środowiskach i epokach. Przedstaw na wybranych przykładach.

 57. Przywołując wybrane przykłady, rozważ rolę inspiracji biblijnych we współczesnej literaturze i filmie.

 58. Symbol w literaturze i innych dziedzinach sztuki XIX i XX wieku. Omów na wybranych przykładach.

 59. Odwołując się do wybranych przykładów, omów funkcjonowanie motywu grozy w literaturze i innych dziedzinach sztuki.

 60. Codzienność i odświętność szlachecka w polskiej literaturze i sztuce XVI i XVII wieku. Rozwiń temat na wybranych przykładach.

 61. Ludzie pracy- w literaturze, malarstwie i filmie. Omów wybrane przykłady.

 62. Różne ujęcia motywu pożegnania w literaturze i sztuce. Przedstaw na wybranych przykładach.

 63. Literackie i filmowe wizje przyszłości. Omów na wybranych przykładach.

 64. Buntownik jako bohater literatury i filmu. Analiza porównawcza odpowiednio dobranych przykładów.

 65. Literatura i film- konkurenci i sprzymierzeńcy. Omów związki pomiędzy tymi dziedzinami sztuki, analizując problem wybranych adaptacji filmowych dzieła literackiego.

 66. Romantyczne zaangażowanie w sprawy narodu- zaprezentuj w oparciu o dowolne dzieła kultury.

 67. Różne sposoby ukazywania walki dobra ze złem w literaturze i sztuce. Omów problem w odwołaniu do dowolnych dzieł literackich, filmowych i malarskich.

 68. Sposób ujęcia motywu biesiady w wybranych tekstach kultury. Omów na dowolnych przykładach z różnych epok.

 69. Wizerunki błazna w literaturze i malarstwie. Przedstaw cechy charakterystyczne i funkcje, odwołując się do wybranych dzieł.

 70. Autoportret w literaturze i sztukach plastycznych. Omów sposoby kreacji „ja” artysty, analizując wybrane teksty kultury.

 71. Baśniowość i jej funkcja w literaturze i malarstwie. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 72. Różnorodne sposoby kreacji świętych. Omów zagadnienie, odwołując się do literatury i sztuk plastycznych.

 73. Portret władcy w różnych tekstach kultury. Przedstaw go, odwołując się do literatury oraz malarstwa i/lub filmu.

 74. Taniec w filmie i literaturze. Omów na wybranych przykładach funkcje tego motywu w tekstach kultury.

 75. Rola fotografii w poezji W. Szymborskiej. Przedstaw zagadnienie na wybranych przykładach.

 76. Przedstaw problemy moralne związane z karą śmierci, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 77. Pieta – jej różnorodne ujęcie w literaturze i sztuce. Omów na wybranych przykładach.

 78. Wybitna jednostka w kulturze. Przedstaw jej portret, odwołując się do wybranych przykładów.

 79. Uprzedmiotowienie człowieka jako problem w literaturze i sztuce. Omów zagadnienie, odwołując się do wybranych tekstów kultury.

 80. Przedstaw koncepcje szczęścia w wybranych tekstach kultury różnych epok.

 81. Powstania narodowe jako temat literatury i sztuki. Przedstaw temat, odwołując się do wybranych dzieł literackich i malarskich.

 82. Motywy franciszkańskie w kulturze XX wieku. Wskaż ich obecność i omów funkcje w dowolnie wybranych przykładach w różnych dziedzinach sztuki.

 83. Obraz śmierci i umierania w literaturze i sztuce. Omów zagadnienia, odwołując się do wybranych lektur.

III JĘZYK

 1. Stylizacja biblijna i jej funkcje w utworach różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 2. Styl retoryczny – jego wyznaczniki i funkcje. Omów na przykładach wybranych utworów.

 3. Język przemówień i homilii Jana Pawła II. Omów na podstawie analizy wybranych tekstów.

 4. Składnia i interpunkcja w systemie wersyfikacyjnym wiersza wolnego. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów.

 5. Metafora w liryce współczesnej. Omów językowe sposoby jej kreacji, analizując utwory wybranych poetów.

 6. Toast jako akt mowy w literaturze i komunikacji międzyludzkiej. Omów na podstawie analizy wybranych przykładów z tekstów kultury.

 7. Dzieło literackie jako komunikat językowy. Scharakteryzuj jego poszczególne funkcje językowe na podstawie analizy wybranych utworów.

 8. Dialekty terytorialne języka polskiego jako tworzywo literackie. Omów na przykładach wybranych utworów.

 9. Sztuka przekonywania a manipulacja językowa – porównaj sposoby wykorzystania środków językowych we współczesnych polskich tekstach propagandowych.

 10. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały wyborcze.

 11. Analizując zgromadzony materiał językowy, scharakteryzuj zapożyczenia we współczesnym języku polskim. Oceń ich celowość.

 12. Ezopowy język w utworach XIX i XX wieku. Przeanalizuj jego funkcjonowanie, odwołując się do wybranych przykładów.

 13. Przysłowia i aforyzmy w utworach literackich. Przedstaw na podstawie analizy wybranych przykładów.

 14. Obecność języka potocznego w polskiej liryce międzywojennej i powojennej. Przedstaw i scharakteryzuj na wybranych przykładach.

 15. Komunikacja werbalna i pozawerbalna. Przedstaw zagadnienie, analizując przykłady literackie i pozaliterackie.

 16. Komunikacyjne zachowania niewerbalne. Omów, analizując i interpretując fragmenty wybranych utworów literackich.

 17. Jak łączą się wyrazy i co z tego wynika, czyli miedzy łączliwością a frazeologią. Omów, analizując wybrane przykłady z współczesnej polszczyzny.

 18. Związki frazeologiczne jako odzwierciedlenie dawnych obyczajów. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów z tekstów kultury.

 19. Przedstaw na czym polega oryginalność frazeologii, nowatorstwa i słowotwórstwa w utworach Witolda Gombrowicza ( na wybranych przykładach).

 20. Profesjonalizmy we współczesnym języku polskim. Omów zagadnienie na podstawie badań języka określonego środowiska zawodowego.

 21. Językowe gry z tekstem w twórczości poetów i prozaików awangardowych. Omów na podstawie analizy wybranych utworów.

 22. Komizm językowy. Analizując wybrane przykłady literackie omów sposoby tworzenia sytuacji komicznej na poziomie języka.

 23. Poetyka tekstów piosenek. Scharakteryzuj, analizując wybrane przykłady.

 24. Nie trać czasu! Czas to pieniądz. Obraz czasu utrwalony w polszczyźnie – w formach językowych i w utworach literackich. Omów zagadnienie na podstawie analizy wybranych przykładów.

 25. Zmiany we współczesnej polszczyźnie po 1989 roku. Zanalizuj i oceń zjawisko na podstawie zgromadzonego materiału badawczego.

 26. Język reklamy. Omów charakterystyczne cechy, analizując wybrane przykłady.

 27. Język mas mediów. Omów jego charakterystyczne cechy, analizując wybrane przykłady zaczerpnięte z różnego rodzaju środków masowego przekazu.

 28. Język publicystyki internetowej. Omów jego charakterystyczne cechy, analizując wybrane przykłady.

 29. Twórcze wykorzystanie stylów funkcjonalnych (np. urzędowego, potocznego) w poezji XX wieku. Omów problem na wybranych przykładach.

 30. Przemiany stylu artystycznego. Dokonaj analizy na wybranych przykładach z różnych epok literackich.

 31. Funkcje stylizacji biblijnej w literaturze różnych epok. Omów na wybranych przykładach.

 32. Scharakteryzuj cechy stylu i języka internatów na przykładzie zgromadzonego przez siebie materiału.

 33. Omów funkcje stylizacji językowej w wybranych utworach literatury współczesnej.

 34. Stylizacja gwarowa i jej rola w kształtowaniu obrazu rzeczywistości. Przedstaw problem na podstawie wybranego materiału językowego.

 35. Awans polszczyzny potocznej w literaturze współczesnej. Omów na wybranych przykładach literackich.

 36. Język gazet codziennych jako odbicie tendencji rozwoju polszczyzny. Omów zagadnienie, dokonując analizy wybranych tekstów.

 37. Jak mówią tolkienowskie elfy? Omów język wybranych postaci ze szczególnym uwzględnieniem cech ujawniających ich przynależność środowiskową i charakter.

 38. Język Twoich rówieśników. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy.

 39. Język polityków. Zanalizuj zgromadzony materiał źródłowy.

 40. Język prasy sportowej. Omów cechy charakterystyczne dla tej odmiany publicystyki.

 41. Etyka komunikacji językowej. Omów zagadnienie w odniesieniu do analizy wybranych przykładów zaczerpniętych z literatury oraz różnego rodzaju środków masowego przekazu.

 42. Język sprawozdawców sportowych. Scharakteryzuj go, odwołując się do wybranych relacji z zawodów sportowych.

 43. Język prasy, radia i telewizji oraz jego wpływ na współczesne słownictwo. Omów problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 44. Mowa zakochanych dawniej i dziś. Omów zagadnienie na podstawie wybranych przykładów z literatury.

 45. Rozwój języka. Przedstaw różne mechanizmy, które prowadzą do przemian zachodzących w języku. Odwołaj się do wybranego okresu w dziejach języka polskiego.

 46. Na wybranych przykładach (również literackich) scharakteryzuj tendencje rozwojowe współczesnej polszczyzny.

 47. Polszczyzna jest językiem żywym. Przedstaw w oparciu o zebrany materiał sposoby uzupełniania zasobu językowego.

 48. Oceń poprawność różnego rodzaju innowacji językowych występujących we współczesnej polszczyźnie. Scharakteryzuj kryteria, którymi się posłużyłeś.

 49. Zapożyczenia w języku polskim – ich źródła, funkcje, celowość oraz wpływ na słownictwo współczesnych Polaków. Przedstaw problem, odwołując się do wybranych przykładów.

 50. Zapożyczenia językowe dawniej i obecnie. Zanalizuj i oceń to zjawisko.

 51. Przedstaw i omów zapożyczenia z języka angielskiego w polszczyźnie XX i XXI wieku.

 52. Perswazja językowa w środkach masowego przekazu. Odwołując się do konkretnych tekstów np. artykułu prasowego, reklamy, wywiadu TV, przemówienia, zaprezentuj najbardziej charakterystyczne formy oddziaływania na postawy za pomocą języka.

 53. Nowomowa jako język propagandy i polityki. Przedstaw jej charakterystyczne cechy na wybranych przykładach literatury i publicystyki.

 54. Język propagandy w literaturze i środkach masowego przekazu. Dokonaj analizy na wybranych przykładach.

 55. Język jako instrument walki o władzę. Zanalizuj wybrane materiały publicystyczne.

 56. Mowa ezopowa” i jej odmiany. Zanalizuj figury języka ezopowego na wybranych przykładach.

 57. Reklama jako kreacja rzeczywistości. Omów zjawisko, odwołując się do wybranych przykładów.

 58. Przedstaw cechy komunikatu reklamowego jako gatunku wypowiedzi, analizując wybrane przykłady.

 59. Wpływ języka reklamy na zmianę współczesnej frazeologii. Rozpatrz problem, analizując wybrane przykłady.

 60. Omów środki językowe występujące w manifestach programowych różnych pokoleń literackich.

 61. Przedstaw typowe błędy językowe występujące w środkach masowego przekazu.

 62. Przedstaw typowe błędy językowe występujące w wypowiedziach polityków.

 63. Najczęściej spotykane błędy językowe. Na podstawie zgromadzonego materiału pokaż mechanizm powstawania tych błędów.

 64. Odwołując się do wybranych przykładów, przedstaw najczęściej popełniane błędy w języku potocznym.

 65. Na wybranych przykładach omów rolę neologizmów w literaturze.

 66. Przedstaw na wybranych przykładach funkcje neologizmów w literaturze dawnej i współczesnej.

 67. Odwołując się do wybranych tekstów literackich, określ funkcję neologizmów w twórczości pisarzy jednej z epok (np. romantyzmu, Młodej Polski).

 68. Na podstawie wybranych utworów (np. Witkacego, Gałczyńskiego, Leca, Mrożka, Barańczaka) wyjaśnij, jaką rolę w tekstach literackich mogą pełnić frazeologizmy.

 69. Przedstaw funkcje archaizacji lub dialektyzacji w literaturze XIX i XX wieku. Odwołaj się do wybranych przykładów.

 70. Przedstaw różne sposoby realizacji funkcji estetycznej w wybranych tekstach reklamowych.

13