REGULAMIN PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW
DO KLASY PIERWSZEJ

KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015

I.                   WYMAGANE DOKUMENTY

II.                II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLO

III.             III. KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS KLO

IV.             IV. WYNIKI REKRUTACJI

Załącznik 1 – oferta dla kandydatów

 Załącznik 2 - Warunki przyjęcia uczniów Katolickiego Gimnazjum

Zarządzenie Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

Podstawa prawna:  Na podstawie art.10 ust.1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2014 r., poz.7)

 

I. WYMAGANE DOKUMENTY

1.      Kandydaci do pierwszej klasy KLO składają wniosek o przyjęcie do szkoły (strona rekrutacji elektronicznej) do nie więcej niż trzech szkół od 12 maja do 5 czerwca 2014 r. do godz. 15:00.

2.      Od 18 czerwca 2014 do 25 czerwca 2014 kandydaci mogą dokonywać zmiany wyboru szkół.

 1. Od 27 czerwca 2014 r. do 1 lipca 2014 do godz. 15:00 kandydaci składają:
  1. kopię świadectwa ukończenia gimnazjum wraz z zaświadczeniem o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego, poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył,
  2. inne wymagane dokumenty (patrz rozdz. III pkt 2).

4.      Kandydaci do pierwszej klasy Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego mogą dołączyć do wymaganych dokumentów:

a.       zaświadczenia komisji konkursowej (finalisty, laureata konkursów przedmiotowych ostatniego stopnia o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, laureata lub finalisty ogólnopolskiej olimpiady przedmiotowej itp.),

góra strony >>>

II. KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO KLO

1.      Kandydat do KLO może otrzymać w postępowaniu rekrutacyjno-kwalifikacyjnym maksymalnie 200 punktów, w tym:

1)      maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

·         języka polskiego,

·         historii i wiedzy o społeczeństwie,

·         matematyki,

·         przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),

·         języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2)      maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

a)      maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

·         stopień celujący                           – 15 punktów,

·         stopień bardzo dobry                  – 12 punktów,

·         stopień dobry                                 9 punktów,

·         stopień dostateczny                        5 punktów,

b)      maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

·         5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

·          max. 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym:

o       35 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej z jednego przedmiotu lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

o       35 punktów za otrzymanie przez kandydata nagrody Prezydenta Miasta Szczecin za szczególne osiągnięcia.

o        co najmniej 10 punktów za zdobycie tytułu laureata lub osiągnięcie wyniku bardzo dobrego w konkursie matematycznym KANGUR.

o       max. 5 punktów za wszystkie pozostałe osiągnięcia wymienione na świadectwie.

 

c)      sposób przeliczania na punkty  ustala szkolna komisja rekrutacyjno-kwalifikacyjna.

d)     Szkolna Komisja Rekrutacyjno – Kwalifikacyjna przydziela za wyżej wymienione osiągnięcia  35 punktów tylko jeden raz.

3.      Przyjmowani są do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego niezależnie od kryteriów ustalonych przez szkołę:

·         Laureaci i finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci konkursów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu oraz laureaci Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

·         Laureaci i finaliści konkursów organizowanych przez Katolickie Liceum Ogólnokształcące (konkurs: biologiczny, j. polskiego, geograficzny, chemiczny, historyczny).

4.      Przyjmowani są do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego kandydaci z Katolickiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki, którzy wskażą KLO jako szkołę pierwszego wyboru i spełniają wymagania wskazane w załączniku nr 2.

5.      W sytuacji uzyskania równej liczby punktów najniższych uprawniających do przyjęcia do szkoły, pierwszeństwo przyjęcia będą posiadały osoby wywodzące się z rodzin wielodzietnych, wychowywane przez jednego z rodziców lub osoby niepełnosprawne.

6.      Wykaz konkursów przedmiotowych znajduje się w załączniku do zarządzenia nr 7/2014  Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty.

7.      Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w KLO poprzez złożenie oryginału świadectwa i oryginału zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum do dnia 08 lipca 2014 r. do godziny 12:00.

 

góra strony >>>

III.    KRYTERIA PRZYJMOWANIA KANDYDATÓW DO POSZCZEGÓLNYCH KLAS KLO

 1. Rekrutacja odbędzie się do trzech klas. Wszystkie klasy w pierwszym roku nauki będą realizowały program ogólny. Od drugiego roku kształcenie realizowane będzie w ramach profili:
  1. Matematycznego
  2. Biologiczno – medycznego

c.       Humanistyczno - prawnego

 1. Razem z dokumentami określonymi w rozdziale I pkt 3 i we wskazanym terminie kandydat zobowiązany jest złożyć deklarację wskazującą wybrany profil realizowany od drugiego roku kształcenia.
 2. Punktowane przedmioty związane są z profilami nauczania. Przeliczenie ocen na punkty następuje w sposób wskazany w rozdziale II pkt 1 ust. 2 lit a. dla przedmiotów:

·         Profil matematyczny: j. polski, matematyka, fizyka, informatyka

·         Profil biologiczno – medyczny: j. polski, matematyka, biologia, chemia

·         Profil humanistyczno - prawny: j. polski, matematyka, historia, WOS

IV. WYNIKI REKRUTACJI

 

4 lipca 2014 r. do godz. 1500

Ogłoszenie list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do przyjęcia do szkoły.

do 8 lipca 2014 do godz. 1200

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

8 lipca 2014 r. do godz. 1400

Ogłoszenie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych do KLO

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły

 

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia.

Do 29 sierpnia 2014r.

Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami.

 

góra strony >>>

 


Załącznik 1

OFERTA DLA KANDYDATÓW
DO KATOLICKIEGO LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCEGO W SZCZECINIE
W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 

Nauczanie języków obcych nowożytnych w każdej klasie odbywa się we współpracy z Wydziałem Filologii  Uniwersytetu Szczecińskiego.  Język angielski nauczany jest na poziomie rozszerzonym lub podstawowym. Uczniowie poprzez deklarację dokonują wyboru poziomu podstawowego lub rozszerzonego i na podstawie testu diagnozującego są przydzielani do właściwej grupy.

Język niemiecki nauczany jest na poziomie podstawowym lub rozszerzonym Uczniowie poprzez deklarację dokonują wyboru poziomu podstawowego lub rozszerzonego.

1.      Klasa matematyczna

a.       rozszerzony program nauczania matematyki, fizyki

b.      dla osób zainteresowanych rozszerzony program z informatyki

c.       indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

d.      możliwość dodatkowych zajęć z podstaw nauk ekonomicznych, z zarządzania i marketingu realizowanych na Wydziale Ekonomicznym US,

Nauczycielem matematyki w tej klasie będzie Pani dr Agata Narloch, przygotowująca jednocześnie uczniów zainteresowanych do olimpiady matematycznej i konkursów matematycznych.

2.      Klasa biologiczno-medyczna

a.       rozszerzony program nauczania biologii, chemii - podział na grupy części zajęć,

b.       fizyki w zakresie rozszerzonym dla osób chętnych,

c.       indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów i olimpiad,

d.      dodatkowe zajęcia prowadzone w laboratoriach uczelni wyższych,

Nauczycielem biologii w tej klasie będzie Pani mgr Dorota Sroka, wieloletni doświadczony nauczyciel,  którego uczniowie w latach 2005-2013 osiągali najwyższe wyniki na egzaminie maturalnym zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Pani profesor przygotowuje również uczniów do olimpiady biologicznej i z dużym powodzeniem do konkursów biologicznych.

Nauczycielem chemii w tej klasie będzie Pani dr Agnieszka Kalbarczyk, prowadząca intensywnie zajęcia laboratoryjne, przygotowując do egzaminu maturalnego oraz do olimpiady chemicznej i konkursów chemicznych

3.      Klasa humanistyczna - pod patronatem Instytutu Historii US

a.       rozszerzony program nauczania historii, języka polskiego, WOS-u wzbogacony dodatkowymi zajęciami z:

·         historii państwa i prawa,

·         propedeutyki wiedzy o prawie,

·         elementów prawa Unii Europejskiej,

·         filozofii,

·         indywidualna praca z uczniami przygotowującymi się do konkursów  i olimpiad,

·         praktyczne zajęcia w Sądzie Rejonowym i Okręgowym w Szczecinie

Nauczycielem historii w tej klasie będzie Pan mgr Maciej Kopeć, wieloletni  nauczyciel historii mogący pochwalić się najwyższymi wynikami maturalnymi swoich uczniów zarówno na poziomie podstawowym jak i na poziomie rozszerzonym. Przez lata wychował również wielu laureatów i finalistów olimpiad przedmiotowych.

WOS będzie nauczany w tej klasie przez Pana dr hab. Tomasza Sikorskiego, profesora US, który dzięki bogatej wiedzy i licznym pracom naukowym poszerzy horyzonty i da możliwość indywidualnego rozwoju zainteresowanych przedmiotem uczniów.

Język polski w tej klasie poprowadzi Pani mgr Sylwia Potaman, wieloletni pedagog z doświadczeniem pozwalającym na pracę z olimpijczykami, a także na solidne przygotowanie uczniów do matury.

Wszyscy uczniowie mogą korzystać z zajęć dodatkowych:

 • SKS
 • basen
 • koła przedmiotowe: biologiczne, chemiczne, historyczne, filozoficzne, matematyczne, informatyczne, języka polskiego, ekologiczne, geograficzne, fizyczne, gazetka szkolna.

góra strony >>>

 


Załącznik 2

 

Warunki przyjęcia uczniów Katolickiego Gimnazjum im. św. Stanisława Kostki w Szczecinie.

 

Poza postępowaniem kwalifikacyjnym będą przyjmowani do Katolickiego Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie uczniowie Katolickiego Gimnazjum im. Św. Stanisława Kostki w Szczecinie, po spełnieniu następujących kryteriów:

 

1.      Średnia ocen na pierwszy semestr klasy III min. 4,5

2.      Co najmniej bardzo dobra ocena z zachowania

3.      Złożenie do 31 marca 2014 r. oświadczenia, że Katolickie Liceum jest jedyną wybraną szkołą.

 

Osoby wybierające więcej szkół, lub te które nie spełniły kryteriów nie mogą skorzystać z preferencyjnych zasad przyjmowanie do KLO, ale mogą skorzystać z normalnego trybu rekrutacji.

góra strony >>>

 


 

Zarządzenie nr 7 /2014

Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty

z dnia   3 lutego 2014 r.

w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2014/2015

 

Na podstawie art.  10  ust. 1 i 9 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2014 r., poz. 7)  ustalam:

§ 1.

Terminy dotyczące przyjęć do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży - trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego i czteroletniego technikum:

 

do 28 lutego 2014 r.

Dyrektorzy szkół podają do wiadomości kandydatów informacje dotyczące kryteriów przyjęć do danej szkoły

od 12 maja 2014 r.

do 5 czerwca 2014 r.

do godziny 15.00

 

Składanie  wniosków przez kandydatów do szkół

 

Od 9 do 13 czerwca  2014 r.

Sprawdziany uzdolnień kierunkowych

do 18  czerwca 2014 r.

Ogłoszenie wyników egzaminu uzdolnień kierunkowych

od 18 do  25 czerwca 2014 r.

Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły

od 27 czerwca do  1 lipca 2014 r.        do godz. 1500

Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów

 do 4 lipca 2014 r.

do godz. 15.00              

Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły,  zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły.

 do 8 lipca 2014r. do godz. 12.00

 

Kandydaci  umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum.

do 8 lipca 2014 r. do godz. 1400

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera  też najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej.

W terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły

 Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej  szkoły

 

Do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia  otrzymania  pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej

Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia  komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

Do 29 sierpnia 2014r.

Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami

 

 

§ 2.

 

Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej – trzyletniego liceum ogólnokształcącego, czteroletniego technikum i trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej  przyjmuje się kandydatów, którzy:

1) posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum;

2) w przypadku kandydatów do szkoły prowadzącej kształcenie zawodowe – posiadają zaświadczenie lekarskie zawierające orzeczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do podjęcia praktycznej nauki zawodu, wydane zgodnie z przepisami w sprawie badań lekarskich kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych lub wyższych, uczniów tych szkół, studentów i uczestników studiów doktoranckich.

 

§ 3.

 

Przyjmowanie  wniosków kandydatów do szkół.

1. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży: trzyletniej zasadniczej szkoły zawodowej, trzyletniego liceum ogólnokształcącego,                    i czteroletniego technikum składają  wnioski do nie więcej niż trzech szkół, chyba, iż organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół.

 

2. Kandydat w procesie rekrutacyjnym posługuje się trzema kopiami świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego                       w ostatnim roku nauki w gimnazjum, które kandydat ukończył. Każda strona kopii winna być opatrzona datą, pieczęcią urzędową szkoły oraz imienną pieczątką dyrektora lub upoważnionej przez niego osoby oraz powinna zawierać adnotację „Stwierdzam zgodność                z oryginałem”.

 

3. Do  wniosku należy dołączyć:

-    potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum,

-    potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu                         przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum,

       -    orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego w przypadku uczniów
            niepełnosprawnych kandydujących do oddziałów integracyjnych,

       - inne dokumenty wymagane przez określoną szkołę w procesie rekrutacji.    
           

 

§ 4.

 

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów do szkół.

 

1.      O przyjęciu kandydatów do szkół ponadgimnazjalnych decydują kryteria zawarte w statucie szkoły uwzględniające w szczególności:

1)      przeliczane na punkty wyniki egzaminu gimnazjalnego wyrażone w skali procentowej dla zadań z zakresu:

˗       języka polskiego,

˗       historii i wiedzy o społeczeństwie,

˗       matematyki,

˗       przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),

˗       języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

2)      przeliczane na punkty oceny z zyka polskiego i trzech wybranych obowzkowych zajęć edukacyjnych wskazanych w statucie szkoły,

3)      punkty za osiągnięcia ucznia, w tym za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem oraz za szczególne osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, ustalone przez szkolną komisję rekrutacyjno-kwalifikacyjną,

4)      punkty za wyniki sprawdzianu uzdolnień kierunkowych.

1)      Kandydat do szkoły ponadgimnazjalnej może uzyskać w postępowaniu rekrutacyjnym maksymalnie 200 punktów za oceny z języka polskiego i trzech wybranych obowiązkowo zajęć edukacyjnych, a także za wyniki egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum oraz inne osiągnięcia kandydatów odnotowane na świadectwie, w tym:

3)      maksymalnie 100 punktów za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum – 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów:

˗       języka polskiego,

˗       historii i wiedzy o społeczeństwie,

˗       matematyki,

˗       przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki  chemii),

˗       języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym,

4)      maksymalnie 100 punktów za „świadectwo”, w tym:

e)      maksymalnie 60 punktów za oceny z języka polskiego i trzech obowiązkowych zajęć edukacyjnych uzyskanych na świadectwie ukończenia gimnazjum, zgodnie z zasadą:

˗       stopień celujący                      – 15 punktów,

˗       stopień bardzo dobry                         – 12 punktów,

˗       stopień dobry                            9 punktów,

˗       stopień dostateczny                  5 punktów,

f)       maksymalnie 40 punktów za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym:

˗     5 punktów za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem,

˗     maksymalnie 35 punktów za inne osiągnięcia, w tym: co najmniej 10 punktów za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty - Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) w  lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad: Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenie Ministerstwa Edukacji Narodowej.

 

2)      Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich  olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej i Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125). Warunkiem przyjęcia jest złożenie  - poza dokumentami wymienionymi w § 2 - oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia.

3)      W postępowaniu rekrutacyjnym do oddziałów dwujęzycznych w liceach ogólnokształcących może być przeprowadzony sprawdzian uzdolnień kierunkowych na warunkach ustalonych przez radę pedagogiczną. Liczbę punktów możliwych do uzyskania za wynik sprawdzianu uzdolnień kierunkowych ustala dyrektor szkoły.

4)      Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu stanowi załącznik nr 1. Za konkursy wymienione w § 4 ust. 2 pkt 2 lit. b tiret drugie należy również rozumieć ich poprzednie edycje.

 

§ 5.

 

 

Postępowanie rekrutacyjne może być prowadzone z wykorzystaniem systemów informatycznych.

 

§ 6.

 

 

Obywatele polscy, którzy pobierali naukę w szkołach funkcjonujących w systemach oświaty innych państw, są przyjmowani do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na podstawie świadectwa, zaświadczenia lub innego dokumentu stwierdzającego ukończenie danej szkoły lub klasy oraz sumy lat nauki szkolnej ucznia.

 

§ 7.

 

Wykonanie zarządzenia powierza się Dyrektorowi Wydziału  Wspierania Edukacji Kuratorium Oświaty w Szczecinie.

 

§ 8.

 

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

 

 

Załącznik Nr 1

Wykaz konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim, przeprowadzonych zgodnie z rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r.,  Nr 13, poz. 125) wydanego na podstawie art. 22 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

 

1. Konkursy dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym 2013/2014,  których    
    organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator O
światy:

˗       Konkurs Polonistyczny,

˗       Konkurs Matematyczny,

˗       Konkurs Chemiczny,

˗       Konkurs Biologiczny,

˗       Konkurs Geograficzny,

˗       Konkurs Języka Angielskiego,

˗       Konkurs Języka Niemieckiego.

˗       Konkurs Fizyczny z Elementami Astronomii,

˗       Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie.

 

 

Finalistą konkursu przedmiotowego jest uczeń, który wziął   udział w etapie wojewódzkim konkursu.

Tytuł laureata uzyskują  uczestnicy etapu wojewódzkiego każdego konkursu, którzy uzyskali co najmniej 80% punktów możliwych do zdobycia.

 

 

powrót do: Rekrutacja 2014/15

Strona główna >>>